Izrada plana zdravstvene njege

II FAZA PROCESA ZDRAVSTVENE NJEGE PLANIRANJE ZDRAVSTVENE NJEGE – IV PODFAZA

PRILOG 6 .
Plan zdravstvene njege

Izrađuje prvostupnica sestrinstva sukladno utvrđenim potrebama za
zdravstvenom njegom

Upute za primjenu sestrinske dokumentacije u bolničkim zdravstvenim ustanovama, 2011

1. Preporuke za izradu plana zdravstvene njege

Slika 1. Preporuke za izdradu plana zdravstvene njege

Obrazac plan zdravstvene njege

Plan zdravstvene njege

2. Vrste planova zdravstvene njege

Slika 2. Vrste planova zdravstvene njege

PRILOG 5
Trajno praćenje stanja pacijenta (decursus)

  • upisati sve promjene kod pacijenta tijekom 24 sata (simptomi, znaci, opisi
    novonastalog stanja, mogući uzroci i dodatni podaci koji nisu navedeni u
    anamnezi)
  • ti podaci su nužni za izradu Planova zdravstvene njege za stanja koja su nastala nakon prijema pacijenta i nisu upisana u anamnezi prve i druge strane dokumentacije

UPUTE ZA PRIMJENU SESTRINSKE DOKUMENTACIJE U BOLNIČKIM ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA, 2011

3. Svrha planova zdravstvene njege

Slika 3. Važnost dokumentiranja u zdravstvenoj njezi
Slika 4. Pokazatelji dobiveni obradom podataka
Slika 5. Svrha planova zdravstvene njege (Bower, 1982)

SOAPIE – Obrazac trajnog praćenja

Zadatak 1.

Na postavljeno pitanje odgovorite da li se radi o točnoj ili netočnoj tvrdnji

1. Prilog 1. Sestrinske dokumentacije Sestrinska anamneza popunjavaju je sve medicinske sestre

2. Za dijagnozu Visok rizik za nastanak dekubitusa, prvostupnica sestrinstva neće razviti Plan zdravstvene njege

3. Ritam praćenja boli određen je Planom zdravstvene njege

4. Otpusno pismo zdravstvene njege izdaje se za sve  pacijente

5. Sve promjene kod pacijenta tijekom 24 sata podatci su nužni za izradu Planova zdravstvene njege